Financial Advisor

Staking :: Trading :: Investing :: Saving :: Sharing

giao dịch : đầu tư : tiết kiệm : chia sẻ

A Visualization Chart Is Worth A Thousand Words

một biểu đồ trực quan hóa có giá trị bằng hàng ngàn từ

What is financial analysis doing?

phân tích tài chính là làm gì?#OtherSee

[ ==20%== ] Graph visualization is so Beautiful and Valuable!

người khác nhìn thấy 20% những biểu đồ trực quan thật đẹp và giá trị!


#InFact

[ ========80%======== ] CLEAN & EXTRACT a lot of MIXED and RAW data

Thực tế là 80% dành cho việc làm sạch và trích xuất rất nhiều dữ liệu thô, hỗn tạp .

"Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe."

Cho tôi 6 giờ để chặt đổ một cái cây, tôi sẽ dành 4 giờ đầu tiên để mài sắc chiếc rìu.

Abarham Lincoln

"The best way to predict the future is to create it."

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai chính là tạo ra nó.

Abraham Lincoln